O aplikacji


WyszukiwarkaSpis treści


Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Portal PSIM
Podręcznik użytkownika

1 Wpro­wa­dze­nie 

Pod­kar­pac­ki Sy­stem In­for­ma­cji Me­dycz­nej (w skró­cie PSIM) to ro­zwią­za­nie te­le­in­for­ma­tycz­ne, które­go głó­wnym za­da­niem jest gro­ma­dze­nie, ana­li­za i udo­stęp­nia­nie za­so­bów cy­fro­wych z udzie­lo­ny­mi lub pla­no­wa­ny­mi świad­cze­nia­mi opie­ki zdro­wot­nej w pla­ców­kach służ­by zdro­wia. 

Głó­wnym ce­lem pro­jek­tu PSIM jest zwię­ksze­nie do­stę­pu do usług zdro­wot­nych na tere­nie Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go. Ce­le po­śre­dnie pro­jek­tu to: 

Po­pra­wa do­stę­pu do in­for­ma­cji me­dycz­nej dla oby­wa­te­li Pod­kar­pacia.

Pod­nie­sie­nie ja­ko­ści pro­ce­su le­cze­nia i zwię­ksze­nie bez­pie­czeń­stwa pa­cjentów.

Wzrost efek­ty­wno­ści eko­no­micz­nej sy­ste­mu och­ro­ny zdro­wia i zwię­ksze­nie do­stęp­no­ści do usług dla oby­wa­teli.

Uspra­wnie­nie pro­ce­su za­rzą­dza­nia och­ro­ną zdro­wia na po­zio­mie wo­je­wódz­kim, re­gio­nal­nym i lo­kalnym.

Por­tal in­ter­ne­to­wy Pod­kar­pac­kie­go Sy­ste­mu In­for­ma­cji Me­dycz­nej (w skró­cie Por­tal PSIM) jest ogól­no­do­stęp­ną apli­ka­cją udo­stęp­nia­ją­cą na­stę­pu­ją­ce elek­tro­nicz­ne usługi:

e-In­for­ma­cja - za­da­niem tej e-Usłu­gi jest udo­stęp­nie­nie in­for­ma­cji o pod­mio­tach lecz­ni­czych ucze­stni­czą­cych w pro­je­kcie, za­kre­sach i do­stęp­no­ści świad­czeń zdro­wot­nych re­ali­zo­wa­nych przez te pod­mio­ty oraz in­nych wa­żnych in­for­ma­cji z za­kre­su opie­ki zdro­wot­nej. W ra­mach tej e-Usłu­gi pa­cjen­tom udo­stęp­nia­ny jest m.in. In­for­ma­tor o usłu­gach me­dycz­nych oraz Wy­szu­ki­war­ka usług me­dycz­nych. Pa­cje­nci mo­gą ró­wnież za­ło­żyć kon­to PSIM, dzię­ki które­mu mo­gą m.in. re­je­stro­wać się elek­tro­nicz­nie (elek­tro­nicz­na usłu­ga e-Re­je­stra­cja) na usłu­gi me­dycz­ne udo­stęp­nia­ne w tym ce­lu przez pod­mio­ty lecz­ni­cze ucze­stni­czą­ce w pro­je­kcie. Dzię­ki po­sia­da­niu kon­ta PSIM pa­cje­nci mo­gą udo­stęp­niać upra­wnio­nym pod­mio­tom lecz­ni­czym wpro­wa­dza­ne przez sie­bie do Re­je­stru Da­nych Ra­tun­ko­wych in­for­ma­cje o chara­kte­rze ra­tun­ko­wym. 

e-Re­je­stra­cja – za­da­niem tej e-Usłu­gi jest umo­żli­wie­nie, pa­cjen­to­wi po­sia­da­ją­ce­mu kon­to PISM, elek­tro­nicz­ne zare­je­stro­wa­nie się na wy­bra­ne usłu­gi me­dycz­ne udo­stęp­nia­ne przez pod­mio­ty lecz­ni­cze. Li­sta tych pod­mio­tów jest do­stęp­na na por­ta­lu PSIM. Po­sia­da­ją­cy kon­to mo­że śle­dzić na bie­żą­co sta­tu­sy wszy­stkich wy­ko­na­nych re­je­stra­cji. 

Por­tal PSIM jest apli­ka­cją on-li­ne uru­cha­mia­ną w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej kiero­wa­ną do pa­cjen­tów za­miesz­ku­ją­cych na tere­nie wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego.