O aplikacji


WyszukiwarkaSpis treści

Portal PSIM
Podręcznik użytkownika

9.1 Re­je­stracja

W ra­mach por­ta­lu PSIM mo­żli­we jest sko­rzy­sta­nie z elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji na wi­zy­ty. Fun­kcjo­nal­ność ta jest do­stęp­na dla za­lo­go­wa­nych użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych kon­to PSIM.  Li­sta usług do­stęp­nych do elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji jest udo­stęp­nia­nia przez pod­mio­ty lecz­ni­cze zin­te­gro­wa­ne z Pod­kar­pac­kim Sy­ste­mem In­for­ma­cji Me­dycznej.

Re­je­stra­cja od­by­wa się w na­stę­pu­ją­cych krokach.

Krok 1 - Wy­bór usłu­gi 

W pierw­szym kro­ku na­le­ży wy­szu­kać in­tere­su­ją­cą usłu­gę. W tym ce­lu na­le­ży uru­cho­mić In­for­ma­tor o usłu­gach me­dycz­nych lub Wy­szu­ki­war­kę usług me­dycz­nych. Po wy­szu­ka­niu od­po­wie­dniej usłu­gi użyt­ko­wni­ko­wi zo­sta­je udo­stęp­nio­ny przy­cisk Zare­je­struj wi­zy­tę. Przed wy­bra­niem te­go przy­cisk war­to za­po­znać się z in­for­ma­cja­mi szcze­gó­ło­wy­mi o usłu­dze me­dycz­nej, w szcze­gól­no­ści na­le­ży zwró­cić uwa­gę czy wy­ma­ga­ne jest skiero­wa­nie (użyt­ko­wnik mo­że zo­stać po­pro­szo­ny o po­da­nie nu­me­ru skiero­wa­nia w je­dnym z ko­lej­nych kro­ków re­je­stra­cji).  

Po wy­bra­niu przy­ci­sku Zare­je­struj wi­zy­tę użyt­ko­wnik  prze­cho­dzi do dru­gie­go kro­ku re­je­stra­cji tj. wy­bo­ru ter­mi­nu.  

Krok 2 - Wy­bór ter­mi­nu 

Po wy­bra­niu przy­ci­sku Zare­je­struj wi­zy­tę zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny ter­mi­narz z do­stęp­ny­mi ter­mi­na­mi wi­zyt. W ter­mi­na­rzu au­to­ma­tycz­nie pod­po­wie się ty­dzień wy­ni­ka­ją­cy z orien­ta­cyj­ne­go wol­ne­go ter­mi­nu prze­ka­zy­wa­ne­go okre­so­wo przez pod­miot lecz­ni­czy. Kli­ka­jąc w wy­bra­ną, po­ko­loro­wa­ną po­zy­cję przy­stę­pu­je się wła­ści­wej czę­ści re­je­stra­cji na wi­zytę.

Mo­że się  zda­rzyć, że w wy­świe­tlo­nym ter­mi­na­rzu dla da­ne­go ty­go­dnia nie ma już wol­nych ter­mi­nów. Wte­dy za po­mo­cą do­stęp­nych przy­ci­sków mo­żna poru­szać się po­mię­dzy ko­lej­ny­mi ty­go­dnia­mi po­wo­du­jąc zmia­nę wy­świe­tla­ne­go ty­go­dnia w ter­mi­na­rzu. 

Krok 3 - Re­je­stra­cja 

Po wy­bra­niu ter­mi­nu po­ja­wia się okno za­wiera­ją­ce in­for­ma­cje o szcze­gó­łach do­ko­ny­wa­nej re­je­stra­cji. Wy­świe­tla­ne są mię­dzy in­ny­mi da­ne iden­ty­fi­ku­ją­ce pa­cjen­ta, da­ne usłu­gi me­dycz­nej, miej­sca re­ali­za­cji tej usłu­gi, ter­min wi­zy­ty, a tak­że, w nie­których przy­pad­kach, in­for­ma­cje o per­so­ne­lu me­dycz­nym re­ali­zu­ją­cym usłu­gę. Użyt­ko­wnik mo­że zo­stać po­pro­szo­ny o wy­peł­nie­nie do­dat­ko­wych in­for­ma­cji nie­zbę­dnych do za­koń­cze­nia pro­ce­su re­je­stra­cji. 

W ce­lu po­twier­dze­nia do­ko­ny­wa­nej re­je­stra­cji użyt­ko­wnik mu­si wy­brać przy­cisk Zare­je­struj wi­zy­tę

Krok 4 - Po­twier­dze­nie lub odrzu­ce­nie re­je­stracji

Po wy­bra­niu Zare­je­struj wi­zy­tę apli­ka­cja wy­świe­tla pod­su­mo­wa­nie da­nych re­je­stra­cji i ocze­ku­ję na od­po­wiedź sy­ste­mu pod­mio­tu lecz­ni­cze­go, które­go do­ty­czy re­je­stra­cja. 

Je­śli sy­stem pod­mio­tu lecz­ni­cze­go po­twier­dzi re­je­stra­cję, to w gór­nej czę­ści okna zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny ko­mu­ni­kat Re­je­stra­cja zo­sta­ła po­twier­dzo­na w sy­ste­mie pod­mio­tu lecz­ni­cze­go. W tym przy­pad­ku użyt­ko­wnik ma mo­żli­wość za­pi­sa­nia lub wy­dru­ko­wa­nia pod­su­mo­wa­nia re­je­stra­cji  (od­po­wie­dnio przy­ci­ski Za­pisz lub Dru­kuj). Po­twier­dzo­na re­je­stra­cja po­ja­wi się na li­ście re­je­stra­cji do­stęp­nych w Mo­je wi­zy­ty

Je­śli sy­stem pod­mio­tu lecz­ni­cze­go odrzu­ci re­je­stra­cję, to w gór­nej czę­ści okna zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny ko­mu­ni­kat Re­je­stra­cja nie zo­sta­ła przy­ję­ta!. Do­dat­ko­wo zo­sta­nie wy­świe­tlo­na in­for­ma­cja o przy­czy­nie odrzu­ce­nia re­je­stra­cji. Odrzu­co­na re­je­stra­cja nie zo­sta­nie za­ewi­den­cjo­no­wa­na na li­ście wi­zyt do­stęp­nej w Mo­je wi­zy­ty.