O aplikacji


WyszukiwarkaSpis treści

Portal PSIM
Podręcznik użytkownika

1.5 Sło­wnik skró­tów i ter­minów

W po­niż­szej ta­be­li przed­sta­wio­no wy­ja­śnie­nia pod­sta­wo­wych skró­tów i ter­mi­nów za­sto­so­wa­nych w do­ku­men­tacji.

Ta­be­la 2. Sło­wnik skró­tów i ter­minów

termin

opis

Apli­ka­cja on-line

Apli­ka­cja do­stęp­na dla użyt­ko­wni­ka przez In­ter­net z po­zio­mu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­towej

e-Usługa

Elek­tro­nicz­na usłu­ga, czy­li usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­niczną

Elek­tro­nicz­na usłu­ga

Usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną (np. przez In­ternet)

Elek­tro­nicz­ny Re­kord Pa­cjenta

Elek­tro­nicz­na usłu­ga, której za­da­niem jest za­pe­wnie­nie wy­mia­ny in­for­ma­cji o do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej pa­cjen­tów po­mię­dzy je­dno­stka­mi opie­ki zdro­wot­nej ucze­stni­czą­cy­mi w pro­je­kcie PSIM

EPN

Elek­tro­nicz­na Plat­for­ma Nad­zoru

EPW-ZOZ

Elek­tro­nicz­na Plat­for­ma Współ­pra­cy ZOZ

ERP

Elek­tro­nicz­ny Re­kord Pa­cjenta

Je­dno­stka sta­ty­styczna

Sło­wnik za­wiera­ją­cy ko­dy je­dno­stek sta­ty­stycz­nych świad­czeń (rozp. MZ z 20 czerw­ca 2008 r.)

Kon­to PSIM

Kon­to za­ło­żo­ne przez pa­cjen­ta w Pod­kar­pac­kim Sy­ste­mie In­for­ma­cji Me­dycznej

Pod­miot lecz­niczy

Sło­wnik pod­mio­tów lecz­ni­czych zin­te­gro­wa­nych w PSIM

Projekt

Pro­jekt Pod­kar­pac­ki Sy­stem In­for­ma­cji Me­dycznej

PSIM

Pod­kar­pac­ki Sy­stem In­for­ma­cji Me­dycznej

Spe­cjal­ność ko­mór­ki or­ga­ni­za­cyjnej

Sło­wnik za­wiera­ją­cy in­for­ma­cje o spe­cjal­no­ści ko­mór­ki or­ga­ni­za­cyj­nej zgo­dnie z VI­II czę­ścią ko­du re­sor­to­wego

Typ do­ku­mentu

Sło­wnik za­wiera­ją­cy in­for­ma­cję o ty­pie Elek­tro­nicz­nej Do­ku­men­ta­cji Me­dycz­nej pa­cjenta

ZOZ

Za­kład Opie­ki Zdro­wotnej

Por­tal PSIM

Por­tal in­ter­ne­to­wy Pod­kar­pac­kie­go Sy­ste­mu In­for­ma­cji Me­dycznej