O aplikacji


WyszukiwarkaSpis treści

Portal PSIM
Podręcznik użytkownika

7.1 Za­kła­da­nie konta

W ce­lu za­ło­że­nia kon­ta użyt­ko­wnika wpro­wa­dza da­ne wy­ma­ga­ne do re­je­stra­cji kon­ta tj. gru­pę da­nych oso­bo­wych, adre­so­wych oraz da­ne do kon­tak­tu tj. nu­mer te­le­fo­nu, adres e-ma­il. Wyma­ga­ne da­ne oso­bo­we po­dzie­lo­no we­dług grup osób: oso­ba po­sia­da­ją­ca PE­SEL oraz cudzozie­miec. Dla każ­dej z grup prze­wi­dzia­no in­ny ze­staw da­nych obli­ga­tory­jnych umożliwia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję oso­by.

Po uzu­peł­nie­niu po­wyż­szych da­nych użyt­ko­wnik zo­sta­je po­pro­szo­ny o zgo­dę na przetwarzanie da­nych oso­bo­wych, po­twier­dze­nie za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem i je­go akceptację.

Sy­stem wery­fi­ku­je kom­plet­ność i po­pra­wność wpro­wa­dzo­nych in­for­ma­cji i je­że­li da­ne nie są po­pra­wne, to użyt­ko­wnik jest o tym in­for­mo­wa­ny i ma mo­żli­wość po­no­wne­go wpro­wa­dze­nia da­nych.

Je­śli kon­fi­gura­cja sy­ste­mu prze­wi­du­je sto­so­wa­nie me­cha­ni­zmu cap­tcha (wery­fi­ka­cja wizualna użyt­ko­wni­ka), to na za­koń­cze­nie pro­ce­su re­je­stra­cji użyt­ko­wnik mu­si ró­wnież wpro­wa­dzić popra­wny kod cap­tcha.

Ry­su­nek Ry­su­nek 30. Za­kła­da­nie kon­ta użyt­ko­wni­ka w Por­ta­lu PSIM

Po uzu­peł­nie­niu da­nych i uru­cho­mie­niu pro­ce­su za­kła­da­nia kon­ta przy­ci­skiem Za­łóż kon­to system PSIM wery­fi­ku­je czy dla po­da­nych da­nych iden­ty­fi­ku­ją­cych (np. PE­SEL, imię, nazwisko dla oso­by po­sia­da­ją­cej PE­SEL; Kraj po­cho­dze­nia wraz z nu­merem identyfikacyjnym w kra­ju po­cho­dze­nia dla cu­dzo­ziem­ca) nie istnie­je już kon­to użyt­ko­wni­ka koń­co­we­go Por­ta­lu PSIM. Nie jest bo­wiem mo­żli­we za­ło­że­nie ko­lej­ne­go kon­ta dla tej sa­mej osoby.

Je­że­li waru­nek nie­pow­ta­rzal­no­ści kon­ta jest speł­nio­ny, to sy­stem two­rzy no­we kon­to, na­da­je mu uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor (Lo­gin) i od­po­wie­dnie upra­wnienia.

Dal­sze wska­zów­ki do­ty­czą­ce za­kła­da­nia i ak­ty­wa­cji kon­ta są wy­świe­tla­ne na ekra­nie lub przesy­ła­ne dro­gą ma­ilo­wą na adres elek­tro­nicz­ny po­da­ny w da­nych wy­ma­ga­nych do rejestracji konta.

W za­le­żno­ści od kon­fi­gura­cji sy­stemu:

- ha­sło po­zwa­la­ją­ce na lo­go­wa­nie do za­ło­żo­ne­go kon­ta użyt­ko­wnik mo­że otrzy­mać na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji adres e-ma­il,

- użyt­ko­wnik mu­si zau­tory­zo­wać za­kła­da­ne kon­to po­przez kli­knię­cie w link otrzy­ma­ny w wiado­mo­ści e-mail,

- użyt­ko­wnik mo­że sa­mo­dziel­nie okre­ślić swo­je da­ne do­stę­powe.

Uwa­ga! Prze­s­ła­ny link do ak­ty­wa­cji kon­ta jest ak­ty­wny przez 2 dni. Po tym czasie kon­to zosta­je usu­nię­te - dzię­ki te­mu jest mo­żli­wość po­no­wne­go za­ło­że­nia kon­ta na dany nu­mer PESEL np. z po­da­niem in­ne­go adre­su e-ma­il.

W celu udostępnienia pełnej funkcjonalności portalu PSIM, istnieje ko­nie­czność potwierdzenia toż­sa­mo­ści użyt­ko­wni­ka u part­nerów projektu. Wery­fi­ka­cja ta­ka mo­że być odno­to­wy­wa­na przez pra­co­wni­ków part­nerów pro­jek­tu lub pod­mio­tów lecz­niczych.

Użytkownik ma również możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. Link do aktywacji konta Profilem Zaufanym zostanie przesłany na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail oraz będzie dostępny po zalogowaniu Pacjenta na konto, w zakładkach: Moje dane > Moje wizyty lub > Moje dane ratunkowe lub > Subkonta.

Po do­peł­nie­niu wszy­stkich wy­ma­ga­nych waru­nków sy­stem in­for­mu­je użyt­ko­wni­ka za pomocą wia­do­mo­ści e-ma­il i SMS o po­pra­wnym za­ło­że­niu konta.