Informacje o Projekcie PSIM

Podkarpacka platforma e-zdrowia jest rezultatem inicjatywy zrealizowanej w formule wspólnego projektu, obejmującego jednocześnie informatyzację kilkudziesięciu placówek zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, obsługujących największą liczbę pacjentów w regionie.

Projekt Podkarpacki System Informacji Medycznej koncentrował się na pięciu obszarach priorytetowych.

1. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie dostępu do danych medycznych obywateli, dzięki której możliwe będą: poprawa jakości procesu leczenia, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i optymalizacja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej.

2. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia w regionie w zakresie procesów związanych z organizacją świadczeń, co podniesie efektywność ekonomiczną systemu ochrony zdrowia i zwiększy dostępność do usług dla obywateli.

3. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentność systemu ochrony zdrowia w regionie z punktu widzenia obywatela, by uzyskać w ten sposób poprawę dostępu do informacji o zakresie, miejscu i warunkach realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zapewnić dostęp do usług informacyjnych realizowanych interaktywnie przez sieć rozległą.

4. Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą procesów, aby usprawnić w ten sposób zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.

5. Standaryzacja systemów informatycznych na poziomie warunków technicznych, zakresu i sposobu przetwarzania danych w celu zapewnienia warunków do realizacji priorytetów 1-4 i poprawy zarządzania oraz warunków świadczenia usług na poziomie jednostki.

Jakkolwiek obecnie zdecydowana większość podmiotów leczniczych w PSIM to jednostki szpitalne, to sukcesywnie dołączane są nowe podmioty lecznicze, co skutkuje poszerzeniem dostępności innych usług, w szczególności Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Architektura rozwiązania

Architektura zbudowanego systemu ma charakter otwarty i zakłada w kolejnych okresach możliwość rozbudowy i dołączenia kolejnych jednostek medycznych. W zbudowanej platformie zapewniona jest interoperacyjność, dzięki komponentom integracyjnym zlokalizowanym w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM), umożliwiającym włączenie do systemu PSIM wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w Województwie Podkarpackim.

 

Dane  medyczne  są gromadzone bezpośrednio w systemach teleinformatycznych podmiotów leczniczych. RCIM zapewnia mechanizmy udostępniania dokumentacji pomiędzy jednostkami, wyłącznie w sytuacji świadczenia usług medycznych i pod warunkiem wyrażenia wymaganych zgód przez pacjentów na ich udostępnianie.

Pacjent rejestrując się na wizytę poprzez portal PSIM, dokonuje rejestracji bezpośrednio w wybranym podmiocie leczniczym. Za jakość i aktualność danych dotyczących personelu , świadczonych usług, w tym dostępnych rejestracji i ich statusów odpowiada dany podmiot leczniczy. Brak komunikacji RCIM z danym podmiotem leczniczym w określonych sytuacjach, uniemożliwia wyszukanie lub zaprezentowanie informacji o wskazanej usłudze medycznej lub statusie rejestracji.

 

 

 

 

Elektroniczne usługi (e-Usługi) PSIM

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej udostępniane są elektroniczne usługi czyli usługi realizowane drogą elektroniczną (przez Internet). Należą do nich:

  • e-Informacja - zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. Pacjenci mogą również założyć konto PSIM, dzięki któremu mogą m.in. rejestrować się elektronicznie (elektroniczna usługa e-Rejestracja) na usługi medyczne udostępniane w tym celu przez podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie.
  • e-Rejestracja – zadaniem tej e-Usługi jest umożliwienie, pacjentowi posiadającemu konto PSIM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze. Lista tych podmiotów jest dostępna na portalu PSIM. Posiadający konto może śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.
  • Elektroniczny Rekord Pacjenta (w skrócie ERP) – zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. Umożliwia ona wyszukiwanie i wymianę indywidualnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (w skrócie EPWZOZ) – jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Nadzoru (w skrócie EPN) – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie (jak np. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).