Jak zarejestrować się na wizytę?

UWAGA

Portal PSIM udostępnia możliwość rejestracji na wizytę w jednym z podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie PSIM. Funkcjonalność rejestracji jest dostępna tylko dla pacjentów posiadających aktywne konto Pacjenta lub subkonto na portalu PSIM.

Jeśli nie założyłeś konta Pacjenta na Portalu PSIM lub go założyłeś ale go nie aktywowałeś  – nie zarejestrujesz się do lekarza przez Portal PSIM – musisz założyć i/lub aktywować konto Pacjenta – przejdź do sekcji „Jak założyć konto i subkonto w PSIM?"

 

Rejestrowanie wizyty u lekarza na portalu PSIMZakładanie konta i subkonta w PSIM

Krok 1 – Zalogowanie się na konto pacjenta

W pierwszym kroku należy wejść na portal PSIM i zalogować się na konto Pacjenta

 

Krok 2 - Wybór rodzaju usługi medycznej w danym podmiocie leczniczym

Wyszukaj usługę, na którą chcesz się zarejestrować. W tym celu należy uruchomić Informator o usługach medycznych lub Wyszukiwarkę usług medycznych.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kryterium wyszukiwania precyzuje Słownik pojęć znajdujący się na dole strony.

Opis działania wyszukiwarki usług medycznych

UWAGA

Należy zwrócić uwagę że wyszukiwarki składają się z kilku sekcji, które można rozwinąć/zwinąć przy pomocy ikon  

Po rozwinięciu sekcji można wpisywać słowa stanowiące klucze wyszukiwania lub wybierać kryteria wyszukiwania z list rozwijalnych.

Wyszukiwarka oferuje dwa sposoby działania: podstawowy i rozszerzony. Przełączanie odbywa się przez wybór przycisków „Wersja podstawowa" i „Wersja rozszerzona". Rezultatem użycia zarówno podstawowej jak rozszerzonej wyszukiwarki jest tabela wyników wyszukiwania – po wyborze interesującej Cię usługi, dalszy przebieg rejestracji jest taki sam, niezależnie z której wyszukiwarki skorzystałeś. Do chwili uzyskania nowego wyniku (ponowne naciśnięcie przycisku Szukaj), pokazywany jest rezultat poprzedniego wyszukiwania.

W wersji podstawowej należy wpisać co najmniej trzy pierwsze litery słowa do co najmniej w jednym z pól:

  • Usługa medyczna     (czego szukam, jakiej usługi)

  • Miejscowość / Podmiot leczniczy (gdzie lub jakiego podmiotu leczniczego szukam):

  • Lekarz                       (kto ma udzielić usługi)

Praktyczne rady:

  • Wpisywanie początków wyrazów (bez końcówek) skutkuje większą liczbą pozycji na liście wynikowej, ale także dłuższy jest czas wyszukiwania.

  • Wpisywanie całych wyrazów daje wyniki bardziej dopasowane do zapytania.

  • Wypełnienie wszystkich kryteriów wyszukiwania zwiększa dokładność listy wynikowej.

  • Przykładowo:

-wpisanie ‘Kowal' jako nazwiska lekarza, spowoduje wyszukiwanie personelu o nazwiskach: Kowal, Kowalski, Kowalska, itd.

      -wpisanie ‘Kowalski' spowoduje wyszukiwanie lekarza o nazwisku Kowalski."

Przełączenie do wersji rozszerzonej następuje po naciśnięciu przycisku „Wersja rozszerzona".

 

W wersji rozszerzonej

Po określeniu odpowiedniego kryterium wyszukiwania i  kliknięciu przycisku Szukaj, wyniki wyszukiwania wyświetlą się poniżej w tabeli Lista usług medycznych. 

Szczegółowy opis danej Usługi medycznej zostanie wyświetlony po kliknięciu w opcję Pokaż szczegóły (zaznaczono czerwoną strzałką) lub w dowolne pole wskazanej usługi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem przed decyzją o rejestracji wizyty. Proszę zwrócić szczególną uwagę na Nazwę usługi w podmiocie leczniczym i Opis usługi medycznej, czy jest to usługa pierwszorazowa czy też jej kontynuacja. Jest to bardzo ważne, bo część podmiotów leczniczych budując grafiki wolnych terminów uzależnia czas trwania wizyty od tego czynnika, rezerwując wymagany czas dla lekarza. 

W niektórych przypadkach wyświetlona Lista usług medycznych może zawierać kilka Usług medycznych których podstawowy opis jest identyczny. Różnice pomiędzy nimi widoczne są dopiero w opisie szczegółowym.

Uwaga: Możliwość rejestracji na wybraną wizytę uzależniona jest od dostępnych wolnych terminów wynikających z bieżącego obłożenia danej usługi rezerwacjami oraz od limitów świadczeń w ramach kontraktów NFZ dla danej jednostki ochrony zdrowia. Grafiki wolnych terminów rezerwacji wizyt wyznacza dany podmiot leczniczy.

Po wyszukaniu usługi użytkownikowi zostaje udostępniony przycisk „Zarejestruj wizytę".

 

Krok 3 - Wybór wolnego terminu wykonania usługi medycznej

Po wybraniu przycisku Zarejestruj wizytę, następuje wyświetlenie aktualnego terminarza z dostępnymi terminami wizyt. W terminarzu automatycznie pojawi się tydzień wynikający z preferowanego terminu wykonania usługi medycznej oraz zweryfikowanego on-line pierwszego wolnego terminu.

Uwaga: Wskazany pierwszy wolny termin wykonania usługi medycznej jest terminem orientacyjnym, ponieważ jest on uzależniony od bieżących rejestracji wykonywanych przez innych pacjentów. 

 

Krok 4 – Rejestracja wizyty

Po wybraniu terminu wizyty pojawia się formatka rejestracji. Pacjent może zostać poproszony o wypełnienie dodatkowych informacji niezbędnych do zakończenia procesu rejestracji.

W celu potwierdzenia dokonywanej pacjent musi wybrać przycisk Zarejestruj wizytę.

 

Krok 5 - Potwierdzenie lub odrzucenie rejestracji

Po wybraniu Zarejestruj wizytę aplikacja wyświetla podsumowanie danych rejestracji i oczekuje na odpowiedź systemu podmiotu leczniczego, którego dotyczy rejestracja.

Jeśli system podmiotu leczniczego potwierdzi rejestrację, to w górnej części okna zostanie wyświetlony komunikat „Rejestracja została potwierdzona w systemie podmiotu leczniczego". Potwierdzona rejestracja pojawi się na liście rejestracji dostępnych w Moje wizyty.

Jeśli system podmiotu leczniczego odrzuci rejestrację, lub w krótkim czasie nie zostanie zakończony proces rejestracji w podmiocie leczniczym, to w górnej części okna zostanie wyświetlony stosowny komunikat.  Szczegółowe informacje o procesie rejestracji na wizytę można przeczytać w systemie pomocy.

 

Krok 6 – Śledzenie informacji o rejestracji na koncie Pacjenta

Istnieje możliwość śledzenia informacji o rejestracji na koncie Pacjenta. Zakładka Moje dane/Moje wizyty.

 

Krok 7 – Realizacja wizyty lub anulowanie

Pozostaje już tylko udanie się na wizytę lekarską lub anulowanie rejestracji . Zakładka Moje dane/Moje wizyty.

 

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów technicznych w procesie rejestracji prosimy o kontakt z Administratorem RCIM za pośrednictwem formularza kontaktowego (ikona koperty po prawej stronie niebieskiego paska menu, widoczna po zalogowaniu się na konto).

W przypadku uwag odnośnie zmian w przyjętej rejestracji lub dodatkowych pytań dotyczących usługi medycznej, prosimy o kontakt z danym podmiotem leczniczym.

 

Słownik pojęć

Usługa medyczna – dowolne świadczenie na rzecz pacjenta realizowane przez podmiot leczniczy w obszarze medycyny, np.: porada lekarska, badanie.

Podmiot leczniczy – zintegrowany w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, np.: przychodnia, szpital.

Rodzaj usługi medycznej – zestaw cech usługi medycznej – jednostka statystyczna usługi oraz specjalność komórki organizacyjnej realizującej usługę – umożliwiający wyszukanie podobnych usług w różnych podmiotach leczniczych. Jest to rekomendowane kryterium wyszukiwania usług medycznych na Portalu PSIM – jeżeli nie znasz nazwy usługi w danym podmiocie leczniczym, to wybierz Specjalność komórki organizacyjnej i Nazwę jednostki statystycznej.

Specjalność komórki organizacyjnej – rodzaj działalności medycznej wykonywanej przez komórkę organizacyjną (zgodnie z VIII częścią kodu resortowego), np.: Poradnia alergologiczna, Poradnia kardiologiczna, Ambulatorium okulistyczne, Pracownia USG.

Nazwa jednostki statystycznej – nazwa udzielanego świadczenia (zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 20 czerwca 2008 r.) – np.: Badanie, Porada, Wizyta, Pobyt w oddziale szpitalnym.

Badanie – badanie laboratoryjne, badanie diagnostyczne obrazowe, badanie diagnostyczne nieobrazowe, itp.

Porada i Wizyta – świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w jednym dniu w warunkach ambulatoryjnych przez wszystkie zawody medyczne – potocznie terminy używane zamiennie (zgodnie z definicją stosowaną przez Ministerstwo Zdrowia porady są świadczone przez lekarzy, lekarzy dentystów lub psychologów).

Wizyta – świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych przez wszystkie zawody medyczne, za wyjątkiem lekarzy, lekarzy dentystów lub psychologów.

Pobyt w oddziale szpitalnym – świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego (szpitala), trwający co najmniej jedną noc.

Nazwa usługi w podmiocie leczniczym – nazwa usługi medycznej świadczonej przez dany podmiot leczniczy, nadana w tym podmiocie. Uwaga: nazwy takiej samej usługi realizowanej w różnych podmiotach mogą być inne w każdym z nich (np.: „Porada kardiologiczna", „Porada w Poradni Kardiologicznej", „Porada Kardiologiczna [e-usługa]" albo „Świadczenia w zakresie kardiologii"). Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy usługi w danym podmiocie leczniczym, to nie wyszukuj według tego kryterium, albo do wyszukiwania użyj tylko fragmentu nazwy (np.: „kardiolog").

Opis usługi medycznej – tekst zawierający informacje dotyczące oferowanej usługi, istotne z punktu widzenia realizującego ją podmiotu leczniczego. Można wyszukiwać usługi, które w opisie zawierają podane słowo – np.: po wpisaniu w kryterium wyszukiwania słowa „kolano" wyświetlone zostaną usługi „Artroskopia – kolano" i „USG dołu podkolanowego".

Proces rejestracji – zestaw kolejnych czynności – kroków – które należy wykonać w celu rezerwacji terminu wizyty we wskazanym podmiocie leczniczym. Szczegółowe informacje o procesie rejestracji na wizytę można znaleźć w systemie pomocy, dostępnym po kliknięciu w ikonę znaku zapytania znajdującą się w nagłówku aplikacji.

Formatka rejestracji – formularz internetowy, wyświetlany w ramach procesu rejestracji na wizytę, który musi zostać wypełniony przez pacjenta w celu rezerwacji terminu wykonania usługi medycznej.