Regulamin korzystania z portalu PSIM

portal dla pacjentów

 

§1.Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego https://psim.podkarpackie.pl w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z Portalu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§2.Definicje

 

 1. Administrator RCIM - podmiot świadczący usługi administracyjne dla RCIM w tym utrzymania integracji Podmiotów Leczniczych, który świadczy te usługi na zlecenie Usługodawcy,
 2. Dane - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub osób pozostających pod jego pieczą, bez względu na formę, w której informacje te zostały zapisane lub utrwalone, umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika w zasobach Portalu lub uzyskane za zgodą Użytkownika
  w sposób zautomatyzowany od Podmiotów Leczniczych,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93),
 4. Konto - prowadzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika indywidualnie oznaczony za pomocą loginu i hasła zbiór zasobów obejmujących Dane Użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Portalu, zakładany po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji w Portalu,
 5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.,
  w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępniane przez Usługodawcę w ramach Portalu;
 6. PSIM Podkarpacki System Informacji Medycznej - system informatyczny umożliwiających realizację Usług za pośrednictwem Portalu,
 7. Podmiot Leczniczy - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz lekarz i pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 przedmiotowej ustawy,
 8. Portal - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem https://psim.podkarpackie.pl, przy pomocy którego prezentowane są informacje i świadczone są usługi w zakresie zarządzania świadczeniami medycznymi, pozwalający jego Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet na podstawie danych Podmiotów Leczniczych na:, wyszukiwanie terminu na udzielenie świadczenia medycznego, zawierający ponadto informacje skierowane do Użytkowników odnoszące się m. in. do Podmiotów Leczniczych zintegrowanych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej, świadczonych przez nie usługach medycznych, prawach pacjenta;
 9. Regionalne Centrum Informacji Medycznej (zwanym RCIM)- regionalna część systemu informatycznego Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, której zadaniem jest integracja Podmiotów Leczniczych i usług przez nie świadczonych.
 10. Regulamin - niniejszy dokument normujący zasady funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników
 11. Rejestracja - procedura zakładania przez Użytkownika Konta w ramach Portalu,
 12. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, szczegółowo wskazane w § 3 Regulaminu;
 13. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Portalu https://psim.podkarpackie.pl, którym jest Województwo Podkarpackie, który integruje
  w ramach Portalu również usługi świadczone drogą elektroniczną przez Podmioty Lecznicze zintegrowane z RCIM,
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
  w ramach Portalu,

 

§3.Usługi oferowane w ramach Portalu

 

 1. W ramach Portalu Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług:
  1. zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez strony internetowe Portalu (usługa e-Informacja),
  2. umieszczanie własnych komentarzy w ramach przeznaczonego do tego forum, które to informacje zapisywane są w zasobach systemu teleinformatycznego udostępnianego w tym celu przez Usługodawcę (usługa forum),
  3. otrzymywanie informacji o usługach, promocjach, przerwach w świadczeniu usług, publikacjach umieszczanych na stronach Portalu oraz dotyczących tematyki związanej z przedmiotem działalności serwisu (usługa newsletter),
  4. rejestrację wizyt lekarskich w systemach informatycznych Podmiotów Leczniczych,
  5. wyszukiwanie terminu na udzielenie świadczenia medycznego w systemach informatycznych Podmiotów Leczniczych,
  6. przeglądanie informacji o planowanych i udzielonych Użytkownikowi świadczeniach medycznych w systemach informatycznych Podmiotów Leczniczych,
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są bezpłatnie.

 

§4.Usługa e-Informacja

 

 1. Dostęp do Materiałów zamieszczanych na Portalu (dotyczących m. in. bieżących wydarzeń, oferty Podmiotów Leczniczych współpracujących w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej oraz praw pacjentów)jest otwarty dla każdego Użytkownika, nie wymaga przeprowadzenia procesu Rejestracji.
 2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi
  e-Informacja dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej należącej do Portalu w przeglądarce internetowej.
 3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 2 dochodzi w momencie zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej należącej do Portalu.

 

§5.Usługa forum

 

 1. 1. Korzystanie z usługi forum wymaga przeprowadzenia procesu Rejestracji, opisanego szczegółowo na Portalu w dziale „Informacje dla Pacjenta". Do procesu Rejestracji stosuje się postanowienia par. 7 ust. 3 i 4 Regulaminu. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą,
  a Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi forum stosuje się odpowiednio postanowienia par. 7 ust. 5-11 Regulaminu.
 1. Użytkownik korzystając z usługi forum wyraża zgodę na nieograniczone w czasie udostępnianie przez Usługodawcę zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu komentarzy i materiałów.
 2. W ramach świadczenia usługi forum Usługodawca, niezależnie do uprawnień określonych
  w § 8 Regulaminu, uprawniony jest m. in. do:
  1. modyfikowania i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników na Portalu
   w ramach korzystania z usługi forum, które naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa,
  2. udzielania organom, służbom i instytucjom państwowym żądanych przez nie informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika umieszczającego treści
   w ramach usługi forum – w przypadkach prawem przewidzianych.

 

§6.Usługa newsletter

 

 1. Korzystanie z usługi newsletter wymaga podania przez Użytkownika w przeznaczonej do tego funkcjonalności Portalu należącego do niego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.
 2. Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na warunkach określonych w § 7 ust. 7-8 Regulaminu. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w § 7 ust. 10 – 11 Regulaminu.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, Usługodawca usunie adres poczty elektronicznej Użytkownika z prowadzonej przez siebie bazy adresów e-mail.

 

§7.Usługa e-Rejestracja

 

 1. Usługi związane z udzielaniem świadczeń medycznych są możliwe, przy założeniu że
  w momencie żądania Danych i/lub Materiałów przez Użytkownika, dostępny jest system informatyczny Podmiotu Leczniczego, którego dotyczy żądanie i działa on bezbłędnie.
 2. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu w postaci: rejestracji wizyt lekarskich, wyszukiwania terminu na udzielenie świadczenia medycznego, przeglądania informacji o planowanych i udzielonych świadczeniach medycznych zarejestrowanych za pośrednictwem Portalu wymaga przeprowadzenia procesu Rejestracji, opisanego szczegółowo na Portalu w dziale „Informacje dla Pacjenta".
 3. Prawo do Rejestracji, a następnie korzystania z usług oferowanych na Portalu, o których mowa w ust. 2, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, które uprawnione są do otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Rejestracja, a następnie korzystanie z usług, o których mowa w ust. 2, może być wykonywane wyłącznie przez przedstawicieli ustawowych tychże osób.
 4. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i może nastąpić tylko po uprzednim zapoznaniu się
  i akceptacji niniejszego Regulaminu (który udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatne na stronach internetowych Portalu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie
  i utrwalenie) oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Rejestracja równoznaczna jest z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług,
  o których mowa w ust. 2.
 6. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 zostaje zawarta na czas nieoznaczony
   i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz przepisach obowiązującego prawa.
 7. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 w każdym czasie.
 8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy złożyć na piśmie i wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. Pocztowa 17 z dopiskiem Projekt PSIM albo w postaci elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres psim@podkarpackie.pl

Wzór oświadczenia zamieszczony został poniżej:

 

 

Konsument:

(Miejscowość, data)

Imię nazwisko
Adres zamieszkania

 

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów


(PROJEKT PSIM)

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z zapisami ust. 7 rozwiązuję umowę, dotyczącą konta o loginie ............... oraz wszystkich subkont związanych z Kontem , zawartą z Województwem Podkarpackim w dniu .......................... .

 

(data autoryzacji Użytkownika w Podmiocie Leczniczym
w Podmiocie Leczniczym)

podpis

 

 

 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane w postaci elektronicznej (wiadomość e-mail) i wysłane na adres: psim@podkarpackie.pl lub na piśmie i wysłane drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. Pocztowa 17 z dopiskiem Projekt PSIM.

Wzór oświadczenia zamieszczony został poniżej:

 

 

Konsument:

(Miejscowość, data)

Imię nazwisko
Adres zamieszkania

 

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

(PROJEKT PSIM)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu .............. dotyczącą konta o loginie ............ oraz wszystkich subkont związanych z Kontem.

 

(data autoryzacji Użytkownika w Podmiocie Leczniczym
w Podmiocie Leczniczym)

podpis

 

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Usługodawcę, w szczególności jeżeli przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a po dokonaniu Rejestracji skorzysta z jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu.
 2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Usługodawca zablokuje dostęp do Konta Użytkownika w ramach Portalu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych tzn. nie będzie dokonywał operacji z danymi osobowymi użytkownika odstępującego od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

 

§8.Prawa i obowiązki Stron

 

 1. Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownicy zobowiązani są przede wszystkim do:
  1. umieszczania w zasobach Portalu prawdziwych Danych, co do których posiadają prawo dysponowania,
  2. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności przez zbieranie, archiwizowanie
   i udostępnianie danych dotyczących tych osób bez ich wiedzy i zgody,
  3. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących wyrządzić szkodę Usługodawcy, innym Użytkownikom lub osobom trzecich, w szczególności niestosowania oprogramowania umożliwiającego bezprawne pozyskanie danych osobowych oraz oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu.
  4. ochrony danych pozwalających na zalogowanie się do Konta Użytkownika przed osobami trzecimi,
  5. niezwłocznego zgłoszenia Usługodawcy faktu utraty danych umożliwiających zalogowanie się do Konta,
  6. korzystania z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  7. aktualizacji Danych podanych podczas procesu Rejestracji,
  8. powstrzymania się od publikowania na Portalu w ramach korzystania z usługi forum treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających praw osób trzecich (w tym m. in. treści wulgarnych, pornograficznych, wzywających do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej, propagujących totalitarne ustroje państw, naruszających dobra osobiste innych osób, prawa autorskie).
 3. Usługodawca podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu. Możliwe są jednak przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, w tym przede wszystkim problemami technicznymi, a także niedostępnością systemów informatycznych poszczególnych Podmiotów Leczniczych.
 4. Dodatkowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw
  w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu.
 5. Usługodawca powiadomi Użytkowników o zamiarze wprowadzenia planowej przerwy, co nastąpi z 2 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu.
 6. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika i wstrzymania się od świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w sytuacji: 
 7. naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu,
 8. zamieszczenia przez Użytkownika w zasobach Portalu danych nieprawdziwych lub co do których Użytkownik nie posiada prawa dysponowania,
 9. dopuszczenia się przez Użytkownika działań naruszających prywatność innych osób, zmierzających do wyrządzenia szkody innym osobom, czynów sprzecznych
  z przepisami obowiązującego prawa
 10. Usługodawca poinformuje stosowne organy państwowe o działaniach Użytkowników naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§9.Odpowiedzialność stron

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności przede wszystkim za:
  1. skutki operacji wykonanych przez osoby trzecie przy użyciu danych służących do logowania do Konta Użytkownika, o ile niezależne będą one od Usługodawcy,
  2. skutki przerw w świadczeniu usług (udostępnianiu Portalu) wynikających
   z konieczności konserwacji systemu, usunięcia zakłóceń, wprowadzenia zmian, a także przyczyn niezależnych od niego, w tym w szczególności wywołanych problemami technicznymi, a także niedostępnością systemów informatycznych poszczególnych Podmiotów Leczniczych,
  3. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w zasobach Portalu,
  4. skutki podania przez Użytkownika danych, co do których nie przysługuje mu prawo dysponowania,
  5. skutki świadczeń medycznych udzielonych Użytkownikowi przez Podmiot Leczniczy Współpracujący z Portalem,
  6. prawdziwość informacji zamieszczanych w zasobach Portalu przez Podmioty Lecznicze z nim współpracujące,
  7. utratę danych Użytkownika wynikającą z okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
  8. brak dostępu do Portalu wywołany konfiguracją sprzętu Użytkownika niespełniającą wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika,
  9. ciągłość działania systemu informatycznego Podmiotu Leczniczego (ewentualny brak komunikacji z systemem informatycznym Podmiotu Leczniczego komunikowany jest stosowną informacją na Portalu, w wynikach żądania udostępnienia Danych z tego Podmiotu Leczniczego; sytuacja taka nie jest rozumiana jako błąd działania Portalu),
  10. zakres Danych udostępnianych przez Podmioty Lecznicze, w tym umożliwiających wyszukiwanie terminu na udzielenie świadczenia medycznego oraz danych umożliwiających rejestrację wizyt lekarskich. Zakres ich udostępnienia za pośrednictwem Portalu zależy wyłącznie od danego Podmiotu Leczniczego.
  11. treści umieszczane przez Użytkowników na Portalu w ramach korzystania z usługi forum

 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność m. in. za:
  1. prawdziwość Danych zamieszczanych przy użyciu Portalu oraz prawo do dysponowania tymi danymi,
  2. działania osób trzecich, które weszły w posiadanie danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika na skutek jego zaniedbań w zakresie ochrony tychże danych,
  3. treści umieszczane przez siebie na Portalu w ramach korzystania z usługi forum

 

§10.Ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik dokonując Rejestracji/zapisując się do usługi newsletter poproszony zostanie
  o podanie niektórych danych osobowych. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do świadczenia usług, opisanych szczegółowo w § 5-7 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem)
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę będzie wyrażona przez nich podczas procesu Rejestracji/zapisywania się do usługi newsletter zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, wynikające Rozporządzenia.
 4. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt h) Rozporządzenia Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w postaci danych o stanie zdrowia, gdyż czyni to w celu  leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej i stworzył pełne gwarancje ochrony tychże danych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane będą przetwarzane, w szczególności do zapewnienia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Usługodawca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały określone w polityce bezpieczeństwa informacji. Aktualny tekst polityki udostępniony został pod adresem internetowym https://psim.podkarpackie.pl/polityka-prywatnosci
 8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w postaci danych identyfikujących Użytkownika  ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania tychże danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania usługi przez Usługodawcę żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

 

§11.Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Portalu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem komputerowym wyposażonym w:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz JavaScript, takie jak FireFox od wersji 8.0 do 25.0 (zalecana najnowsza wersja), Google Chrome od wersji 10.0 do wersji 31.0 (zalecana najnowsza wersja), Internet Explorer od wersji 9 do wersji 11.0 (zalecana najnowsza wersja),
  3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką plików PDF np. Acrobat Reader
   (w najnowszej wersji).
 2. Świadczenie usług opisanych w par. 5 i 7wymaga ponadto dysponowania przez Użytkownika prawidłowo skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej (e-mail), a także telefonu umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS.
 3. W przypadku niespełniania przez urządzenie Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Portal lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek korzystania przez Użytkowników z Portalu przy użyciu sprzętu niespełniającego wymagań opisanych
  w niniejszym paragrafie.

 

§12.Reklamacje

 

 1. Jeżeli Usługodawca nie realizuje usług uregulowanych w niniejszym regulaminie lub realizuje je w sposób nienależyty, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 2. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail na adres: psim@podkarpackie.pl / za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://psim.podkarpackie.pl lub przesyłając ją w listem formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. Pocztowa 17 z dopiskiem Projekt PSIM.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę Użytkownika (login) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie, że proces obsługi reklamacji może być prowadzony przez Administratora RCIM.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

 

§13.Własność intelektualna

 

 1. Wszystkie Materiały umieszczone na stronach Portalu podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do Materiałów udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca posiada stosowne upoważnienie do ich prezentacji.
 3. Użytkownik może korzystać z Materiałów umieszczonych w Portalu wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Użytkownik nie może kopiować, publikować, reprodukować, modyfikować tych Materiałów. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy umieszczać w innych serwisach internetowych, kopiować ani publikować w innej formie jakiejkolwiek części materiałów umieszczonych w Portalu lub wykorzystywać je w innym celu, niż wynikające z funkcjonowania Portalu.
 5. Korzystanie z Materiałów zawartych w Portalu w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§14.Zmiany regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownika Portalu obowiązuje regulamin w brzmieniu zaakceptowanym za pomocą narzędzi dostępnych w ramach obsługi Konta lub przesłanym w wiadomości e-mail zgodnie z ust. 4.
 4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani za pomocą wiadomości e-mail, w której to wiadomości przesłany im zostanie Regulamin w nowym brzmieniu. W razie braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Użytkownicy zobowiązani są do przesłania stosowego oświadczenia w formie wiadomości
  e-mail na adres:psim@podkarpackie.pl/ za pomocą formularza dostępnego pod adresem psim@podkarpackie.pl lub listem poleconym w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. Pocztowa 17 z dopiskiem Projekt PSIM.
 5. Złożenie takiego oświadczenia będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy stron
  i powodować będzie skutki określone w §7 ust. 9 lub §6 ust. 3 Regulaminu.

 

§15.Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.